Kofi Boakye visits AkronBuzz

Emmy nominated pianist Kofi Boakye visits AkronBuzz

https://www.facebook.com/KofiBMusic/